Commitment to Planet and People

อุดมการณ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

Elephant POOPOOPAPER Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเราขอนำเสนอประสบการณ์แบบใหม่ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานอีกทั้งสาระข้อมูลที่น่าสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงเออกลักษณ์ของความเป็นไทย

อุดมการณ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ หัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดบริษัทของเราปฏิบัติตามแนวทางสายกลางอันเป็นหลักธรรมที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อุดมการณ์ต่อสิ่งแวดล้อม:

ผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจผลิตทุกขั้นตอน เนื่องจากทฤษฎีที่เรานำไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม่มีขั้นตอนใดเลยที่มีส่วนในการทำลายระบบนิเวศ เพราะกรรมวิธีการผลิตของเราให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เรามีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. เราไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษมูลช้าง เพราะกระดาษของเราไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้จึงเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้

2.กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้าง ไม่มีส่วนผสมของสารคลอรีนและสารฟอกขาวในกระดาษของเรา ทำให้ในเนื่อกระดาษไม่มีสารเคมี ซึ่งแตกต่างจากกระดาษทั่วๆ ไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

3.เราใช้สีผสมอาหารที่สามารถบริโภคได้มาใช้ในการย้อมสีกระดามูลช้าง ไม่มีสารเคมีใด ๆเจือปนลงไปทั้งสิ้น

4.ภาพประกอบและสิ่งตีพิมพ์บนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้น้ำหมึกที่ผลิตจากถั่วเหลือง

5.กระดาษที่เหลือใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาเป็นเยื่อกระดาษได้ใหม่ โดยการเอามาผสมให้เข้ากับเยื่อกระดาแผ่นใหม่

6. ผลิคภัณฑ์จากกระดามูลช้าง สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์ที่สำคัญสามารถถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อุดมการณ์ต่อสังคม:

1. ภายในสถานที่ทำงานเป็นที่ตั้งของศาลาพนักงานมีความเป็นกันเองในขณะปฏิบัติงานร่วมกันไว้ให้พนักงานได้ ปฏิบัติงาน ศาลาเป็นสถานที่ที่คนไทยโดยส่วนมากมักมานั่งทำงาน พูดคุย สังสรรคกัน บางคนมักจะทำงานภายในบ้านหรือในส่วนเพราอาชีพหลักของคนไทย คื อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจรากฐานเดิมของครอบครัว

2. เราให้โอกาสในการทำงานแก่ พนักงานที่มาจากชนเผ่าต่างๆ ซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย อันเนื่องมาจากประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองในขณะเดียวกัน เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจึงดำเนินการในเรื่องขอใบอนุญาติการทำงานตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ พนักงานของเรารวมไปถึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้

3.เรายึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีศีลธรรม บรษัทมีการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดบุลากรของเราได้รับสิทธิการคุ้มครองในด้านสวัสดิการตามกฎหมายของกรมแรงงานและตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด นอกจากนันทางบริษัทยังได้ จัดสรรเงินกองทุนช่วยเหลือให้แก่ บุคลากรที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ชำระค่าที่พักอาศัยรายเดือน หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น

4. บริษัทของเราได้รับการรับรองจากมาตรฐาน SA8000 ว่าด้วยเรื่องกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นโดยองค์กร SAI ในสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรเอกชนที่ปราศจากการแสวงหาผลกำไร เป้าหมายขององค์กรนี้ คือ ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ สถานที่ประกอบการในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิสหประชาชาติ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงคุ้มครองเด็กในประเทศต่างๆ

เมื่อปี ค.ศ.2012 ทางบริษัทของเราได้รับรองจากมาตรฐาน SA8000 ในด้านคุณภาพการผลิตสินค้า คิดเป็น 80% ในด้านการผลิต

การตรวจสอบทางสังคมโดยใช้มาตรฐาน SA8000 เป็นกฎหมายคุ้มครองเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้แรงงาน ร่างขึ้นโดยองค์กรเอกชนที่ชื่อว่า SAI ในสหรัฐอเมริกา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1997 เป็นองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาผลกำไร เป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ใช้แรงงานและเด็กในประเทศต่างๆ